Acte necesare pentru cadastru si intabulare apartament:

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) - in original;

2. Actele de proprietate ale imobilului - copii legalizate la notar:

    a) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica: contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor (unde este cazul), inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor;

    b) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, Orizont, Giulesti, Foisor, etc): contract de vanzare cumparare sau contract de construire, proces verbal predare - primire apartament, contract pentru plata in rate si dovada achitarii integrale a acestuia (doar pentru apartamentele cumparate in rate), declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni);

    c) in cazul dobandirii proprietatii in baza unei Sentinte Civile - copie conforma cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie;

    d) in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995 - copie legalizata contract vanzare - cumparare, copie xerox schita anexa contract;

3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox;

4. Schita apartamentului (daca exista) - copie xerox.

Acte necesare pentru cadastru si intabulare teren ( fara constructie ) :

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) - in original;

2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor - copii legalizate;

3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox;

4. Extras de plan parcelar avizat de Primarie (numai in cazul terenurilor extravilane sau a celor situate in "intravilanul nou") - in original.

Acte necesare pentru cadastru si intabulare teren ( cu constructie ) :

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) - in original;

2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor - copii legalizate;

3. Autorizatia de construire si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca exista) - copii legalizate;

4. Autorizatia de demolare si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) - copii legalizate;

5. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox.

Acte necesare pentru inscriere constructie ( intabulare constructie noua )

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) - in original;

2. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) - in original;

3. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;

4. Autorizatia de construire si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor - copii legalizate;

5. Autorizatia de demolare si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in vechea documentatie cadastrala si in extrasul de Carte funciara se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) - copii legalizate;

6. Releveele imobilului, intocmite de arhitect - copii xerox;

7. Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului - copii xerox;

8. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;

9. Acordul bancii privind intabularea (doar daca terenul este ipotecat) - in original;

10. Adeverinta numar postal (unde este cazul) - copie legalizata;

11. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) - copie legalizata.

Acte necesare pentru dezmembrarea sau alipirea ( comasarea ) imobilelor

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) - in original;

2. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;

3. Actele de proprietate - copii xerox;;

4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;

5. Acordul bancii privind dezmembrarea/alipirea (doar daca terenul este ipotecat) - in original;

6. Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) - indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) - in original.

Acte necesare pentru actualizare/rectificare cadastru, modificarea limiei de proprietate si/sau modificarea suprafetei terenului:?

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) - in original;

2. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;

3. Actele de proprietate - copii xerox;

4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;

5. Acordul bancii privind actualizarea/rectificarea (doar daca terenul este ipotecat) - in original;

6. Adeverinta numar postal (unde este cazul) - copie legalizata;

7. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) - copie legalizata;

8. Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului - in original.

Acte necesare pentru aviz tehnic ocpi - necesar obtinerii PAC, PUG, PUZ, PUD / certificatului de urbanism sau a numarului postal :

1. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;

2. Actele de proprietate - copii xerox;;

3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;

4. Certificat de urbanism - copie legalizata (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PUZ, PUD, PAC);

5. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) - in original (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC);

6. Extras de plan parcelar actualizat eliberat de Primarie - in original (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC).